„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť VERSACO s. r. o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v inovácii výrobného procesu spracovania plastových výrobkov prostredníctvom zakúpenia inovatívnych zariadení.

Názov projektu

 

Inovácia výroby plastových výrobkov v spoločnosti VERSACO s.r.o.
Hlavný cieľ projektu Zvýšenie inovatívnosti výrobného procesu výroby plastových výrobkov za účelom rozšírenia výrobných možností, diverzifikácie produkcie a zvýšenie automatizácie, efektívnosti a produktivity práce.
Operačný program Výskum a Inovácie – www.opvai.sk
Riadiaci orgán OP VaI www.minedu.sk
Webové sídlo SO www.mhsr.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk